Jesteś tutaj

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.[1], według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

 

Podstawowe cele Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań:

 

 1. zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym;
 2. analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021;
 3. dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską;
 4. wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
 5. aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w latach następnych).

 

Spisem objęte są:

 

 1. osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, w tym cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani, czy nie) oraz Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę).
 2. osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 3. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Samospisu może dokonać jedna dorosła osoba z mieszkania (która zaloguje się pierwsza) za wszystkie osoby
w mieszkaniu lub osoby dorosłe spisują się samodzielnie.

Uwaga: Dzieci poniżej 18 roku życia powinny być spisane przez rodziców lub opiekunów. Dane dotyczące osób nieobecnych przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

 

Dane NSP 2021 są zbierane metodami:

 1. samospisu internetowego (CAWI), przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS (https://spis.gov.pl). Jest to podstawowa metoda realizacji spisu powszechnego – każda osoba będzie mogła dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie:

 1. wywiad telefoniczny (CATI) przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu powszechnego lub urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu powszechnego.
 2. wywiad bezpośredni (CAPI) przeprowadzany przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu powszechnego.
 3. wywiad telefoniczny „Spis na żądanie” przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego z respondentem, który zadzwoni na infolinię spisową i wybierze kanał „Spisz się przez telefon” lub zostanie na ten kanał przełączony po wyrażeniu chęci spisu tą metodą, z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu powszechnego.

We wszystkich ww. metodach do zbierania danych wykorzystywana będzie wyłącznie interaktywna aplikacja formularzowa.

 

Jakie pytania zawiera formularz?

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 1. Charakterystyka demograficzna osób:
  1. płeć;
  2. wiek;
  3. adres zamieszkania;
  4. stan cywilny;
  5. kraj urodzenia;
  6. kraj posiadanego obywatelstwa.
 2. Aktywność ekonomiczna osób:
  1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
  2. lokalizacja miejsca pracy;
  3. rodzaj działalności zakładu pracy;
  4. zawód wykonywany;
  5. status zatrudnienia;
  6. wymiar czasu pracy;
  7. rodzaj źródła utrzymania osób;
  8. rodzaje pobieranych świadczeń.
 3. Poziom wykształcenia.
 4. Niepełnosprawność:
  1. samoocena niepełnosprawności;
  2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  3. stopień niepełnosprawności;
  4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
  1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
  2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
  3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
  4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
  5. rok przyjazdu /powrotu do Polski;
  6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
  7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
  1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
  2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
  3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
  1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
  2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
  1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
  2. stan zamieszkania mieszkania;
  3. własność mieszkania;
  4. liczba osób w mieszkaniu;
  5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
  6. liczba izb w mieszkaniu;
  7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
  8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
  9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
  10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  11. stan zamieszkania budynku;
  12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
  13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
  14. liczba izb w budynku;
  15. własność budynku;
  16. liczba mieszkań w budynku;
  17. rok wybudowania budynku.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych:

Centrum Informatyki Statystycznej (CIS) odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych, przetwarzanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 13 ustawy o NSP 2021. CIS zapewnia interoperacyjność systemów teleinformatycznych, o którym mowa w art. 13 ustawy o NSP 2021, na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), w sposób zapewniający poufność, integralność i dostępność informacji, z uwzględnieniem ich autentyczności, niezaprzeczalności i niezawodności

Ponadto osoby biorące udział w pracach spisowych są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Kontakt:

Bieżące informacje o NSP 2021 dostępne są na stronie internetowej: https://spis.gov.pl

Mogą Państwo skorzystać z formularza na stronie Portalu Informacyjnego GUS

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym w Krakowie

ul. Kazimierza Wyki 3

31-223 Kraków

Kontakt telefoniczny
22 279 99 99 wew. 8

 

Prosimy wszystkich o przekazywanie informacji o spisie.

#liczysiękażdy

 

[1] UWAGA! Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 spis powszechny

przeprowadzany będzie w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.,

według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer